Данъчни облекчения за корпоративни дарители

Фондация Лале е организация с общественополезна дейност, регистрация № 20050921005 в Централния регистър за ЮЛНЦ, Министерство на Правосъдието. 

Ние ви предоставяме договор за дарение, който ви дава право на данъчни облекчения съгласно Закона за подоходно корпоративно облагане /ЗКПО/. 

Съгласно Чл.31 от ЗКПО:

(1 ) т.14 За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. 

(5) Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал. 1 - 4, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.