Данъчни облекчения за индивидуални дарители

Фондация Лале е организация с общественополезна дейност, регистрация № 20050921005 в Централния регистър за ЮЛНЦ, Министерство на Правосъдието. 

Съгласно Чл. 22, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица  „Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност”. 

За да се възползвате от предвиденото данъчно облекчение, ние ви предоставяме договор за дарение и копие от Удостоверение за регистрация на Фондация Лале в Централния регистър за ЮЛНЦ. 

Съгласно закона данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилага документ, удостоверяващ, че дареното лице е от избраните в чл. 22, ал.1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен.