Анализ на социалното въздействие в България, София, 5 юни 2013
05.06.2013
Фондация Лале предоставя безвъзмездно финансиране и предлага възможности за обучение и развитие на граждански организации с цел развитие на гражданското общество и създаване на повече и по-добри възможности за хората в България.

В този контекст за нас е много важно да знаем каква промяна всъщност постигаме заедно с партньорите от гражданския сектор и бизнеса, организациите, които подкрепяме, експерти и доброволци. 

Фондация Лале и международната Social Impact Analysts Association (SIAA) в сътрудничество с Българския център за нестопанско право, Българския дарителски форум и с подкрепата на хотел Арена ди Сердика организираха среща на тема „Анализ на социалното въздействие” на 5 юни в София. Събитието събра представители на донорски и граждански организации в България, експерти и професионалисти от бизнеса и правителството. Целта на срещата бе да предостави форум за организации и професионалисти, които се интересуват от измерване на социалното въздействие в България. Програмата включваше представяния, дискусия за необходимостта от оценка на социалното въздействие и споделяне на опит по темата. 

За състоянието на анализа на социално въздействие в България към момента говориха Галя Маркова от Нов български университет и „Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца“; Георги Генчев от фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ и Надя Шабани от Българския център за нестопанско право. Те представиха своя опит, размисли за ситуацията в България и основни предизвикателства и възможности. 

Андреас Рикерт от Phineo, Германия и член на УС на SIAA, представи своя опит като анализатор на социалното въздействие в Германия. Той говори за важността и полезността на измерването на социално въздействие в съвременния свят, сподели с участниците опита и наблюденията си от настоящата ситуация в други държави и представи интересни различни казуси. Г-н Рикерт разказа за създаването и дейността на SIAA и за това по какъв начин организацията може да бъде от полза за дневния ред по темата в България. 

Разделени в три групи участниците обсъдиха своя опит, предизвикателства и възможни следващи стъпки в България в три основни насоки: 

Устойчивост на неправителствения сектор в България 
Какво печелим от анализа на социално въздействие? Как може той да допринесе за надеждността, ефективността и позицията на гражданските организации в България? Как могат НПО по-добре да демонстрират своето въздействие? Какви са очакванията на донорите? 

Как да включим целевите групи и общности в анализа на социално въздействие и как да обсъдим социалното въздействие с тях? 
С какви трудности се сблъсквате при измерване на своето въздействие или въздейст-вието на други организации? Какви са вътрешно-организационните бариери и/или контекстуални такива? Какви са ползите от включване на целеви групи и общности в анализа на социално въздействие? Как комуникираме постигнатото въздействието с тях? 

Как да използваме анализа на социално въздействие в България – следващи стъпки? 
Какъв тип действия можем да предприемем като мрежа от професионалисти, за да укрепим оценката на социално въздействие в България? Кои са основните проблеми, които да бъдат разгледани? Как трябва да структурираме/ организираме една група, която да ги разгледа съвместно? Какви са настоящите нужди – информация, материали, обучение, изграждане на мрежи, възможности за следващи групови срещи и др.

Организации и специалисти, които се интересуват от анализ на социалното въздействие в България и искат да се включат в неформална група за обсъждане и споделяне на опит, са поканени да заявят желанието си с кратко писмо до info@tulipfoundation.net като посочат име, организация и контакти за връзки. Първа среща на групата ще бъде организирана през септември 2013. 

Срещата се състоя в момент, когато се забелязва значителен интерес към анализ на социалното въздействие, свързан с нарастваща конкуренцията при законово регламентираното финансиране; с политиката на донорите, които действат все по-стратегически при предоставяне на средства и ставащите все по-актуални инвестиции в социално въздействие. 

Анализът на социално въздействие се основава на традициите в събиране на данни и наблюдение и оценка в рамките на публичния, частния и гражданския сектори. Въпреки това, убеждаването на основни играчи в ползата от оценка на резултатите и оценка на въздействието, с цел вземане на по-добри стратегически решения и разпределение на ресурсите, все още са предизвикателство. 

В България социалното въздействие е тема, която започва да бъде обсъждана. Личности от различни области, които са заинтересовани да дадат своя положителен принос към обществото – дарители, неправителствени организации, бизнес среди, хора от академичните среди и други, започват да се интересуват от измерване на въздействието на техните програми и усилия, както и на средствата, които са използвали или вложили. Нарастващ брой хора и организации разбират, че само измерването на прекия резултат от техните дейности не е достатъчно за да потвърди очакването, че техният принос наистина създава устойчива позитивна промяна. 

Икономическата криза провокира хора и организации да преосмислят формите на своето участие и планираната дългосрочната промяна, до която те водят. Сега е важно, основните участници в социалната сфера да могат да демонстрират като в същото време обществото да вижда, че обществените нужди са посрещнати по финансово най- ефикасния начин, като се имат предвид ограничените налични ресурси. 

Анализът на социалното въздействие може да допринесе за ефективно решаване на два основни въпроса, които се обсъждат широко в последните години – (финансовата) устойчивост на неправителствените организации и процеса на реформиране на системата за грижи за децата в България. 

Социалното въздействие става все по-важно за различните заинтересовани страни, включително донори и бизнес компании, които инвестират в социални каузи. Те са заинтересовани да оценят (потенциалната) социална възвращаемост на средствата, които предоставят. Социалното въздействие е необходимо и на неправителствените организации и експертите, за да покажат, че тяхната теория за промяна действа на практика. Те могат да използват този анализ, за да проследяват и подобряват работата си в полза на обществото и за да могат да демонстрират по-убедително пред потенциалните донори, че може да им се има доверие. 

Широкото прилагане на анализ на въздействието е все още в ранен етап на развитие и практическият интерес за използването му в социални, културни, екологични и други инициативи, е сравнително ново явление. Различни експерти прилагат различни методологии и вземането на решение за това кой подход най-добре ще отговори на конкретните нужди е по-скоро спорадично, отколкото систематично. 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни