Европейски стълб на социалните права
18.03.2020
Международна конференция на Социална Европа за приложението на Европейския стълб на социалните права се проведе в Щутгарт, Германия в началото на март.

През ноември 2017 „Европейският стълб на социалните права“ бе тържествено приет от Европейските парламент, съвет и комисия. Той изразява основните принципи и права за справедлив и добре функциониращ пазар на труда и системи за благосъстояние в Европа в 21 век. В преамбюла, Европейските институции и държавите членки се ангажират: “Изпълнението на Европейския стълб на социалните права е общ политически ангажимент и отговорност. Европейският стълб на социалните права следва да се прилага както на равнището на Съюза, така и на равнището на държавите членки, в рамките на съответните им компетенции, като се отчитат надлежно социално-икономическите различия и многообразието на националните системи, включително ролята на социалните партньори, и в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност.”

Две години и половина по-късно представители на гражданското общество в Европа, профсъюзи и свързани с църквата организации се събраха в Щутгарт в първите дни на март и обсъдиха социалното положение и актуалните нужди в различните страни членки и региони на Европа. Участниците очертаха развитието по темата в различните страни членки и работиха по отворено писмо, като принос в дебата за бъдещия процес в приложението на Европейския стълб на социалните права.

Те имаха интензивна обмяна на опита си на местно ниво. В края на втория ден сe проведе работна среща с представители на всички политически групи в Регионалния парламент на Баден – Вюртенберг. Участниците представиха своите наблюдения и очаквания пред всички политически партии и размениха мнения за позициите си. Фондация Лале е активен член на Социална Европа.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни