Работна среща "Интегрирано образование на деца с увреждания"
19.06.2006
Над 1500 деца с различни увреждания посещават масови училища в България. В момента в страната работят 227 ресурсни учители, които подпомагат децата със затруднения да се интегрират в общообразователните учебните заведения. Министерство на образованието и науката работи по проект за откриването на Ресурсни центрове във всички 28 областни градове на страната, които да предлагат подкрепа не само за децата и техните семейства, но и за учителите и специалистите, работещи с деца с увреждания, интегрирани в масови учебни заведения.

На 16-17 юни в София се проведе работна среща на тема „Интегрирано образование на деца с увреждания”. В срещата взеха участие 29 представители на повече от 20 неправителствени организации, 3 масови училища, както и ресурсни учители от различни градове в страната. На срещата присъстваха и представители на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на образованието и науката.

По време на срещата участниците обсъдиха основни теми, свързани с интегрираното обучение на децата с увреждания. Сред проблемните теми бяха ограниченият брой учебни заведения с адаптирана достъпна среда; недостатъчната подготовка на учителите и липсата на подходящи учебни материали и помагала, отговарящи на специфичните образователни потребности на децата с увреждания; липсата на подкрепящи организации и институции, които да помагат на децата в подготовката им за училище; съществуването на старата практика деца с увреждания да бъдат насочвани към специални и помощни училища вместо към масовите учебни завадения. Полезна беше възможността да бъдат представени различните гледни точки - на родителски и професионални организации, специалисти и неправителствени организации, ресурсни учители и такива от масови училища, в които вече учат деца с увреждания. Някои изводи, около които участниците се обединиха единодушно, са, че е важно да се работи за адаптирането на средата към потребностите на децата, а за това децата да свикнат с недостъпната среда и че е най-добре децата да бъдат въведени в обща среда възможно най-рано – още в детската градина.  Оживен спор възбуди темата за правната рамка на интегрираното образование и съществуващите практики.

Друг важен момент, около който участниците в срещата се обединиха, е ролята, която неправителствените организации могат и трябва да играят в процеса на разработване на механизмите за интегрирано образование. Тази позиция е свързана с многогодишната професионална практика и обмяната на опит и посещения с цел запознаване с работата на партньорски организации в много европейски държави.

В процеса на обсъждане на възможностите за промяна на нагласите на обществото и образователните институции участниците в срещата отбелязаха необходимостта да се работи с висшите учебни заведения, подготвящи учители, социални работници и специални педагози. Специално внимание бе обърнато на факта, че интегрирането на децата с увреждания в общообразователния процес трябва да започва още от детските градини.

В края на срещата участниците обсъдиха различни възможности за сътрудничество и обмяна на опит както помежду си, така и с други организации и институции, имащи роля в процеса на интеграция на децата с увреждания – периодична обмяна на информация и следващи срещи и обучения; привличане на нови организации и агенции и др.

Списък на организациите с кратко представяне на дейността им е представен по-долу. Всяка организация, която желае да бъде включена в този списък и да участва в следващи работни срещи и обмяна на опит, е поканена да попълни кратка информационна справка и да я изпрати на електронен info@tulipfoundation.net или пощенски адрес Фондация Лале, ул. Парчевич 15, ап.7, София 1000.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни