Работна среща "Социални дейности за възрастни хора"
06.02.2006
Населението на планетата Земя прогресивно застарява. Човечеството е по-възрастно от всякога досега. Средната продължителност на живота расте и за последните 50 години се е повишила с около 20 години. Очаква се в следващите 50 години животът да се удължи с още десетина години.

В свое комюнике по повод “модернизация на съвременните системи за социална защита” Европейската комисия отбелязва очаквано нарастване на дела на възрастното население в Европа от 21% до 30% през 2025 година. Подобна сериозна демографска промяна дава отражение върху обществата в национален и международен аспект поради очакваните промени в икономическата, социалната, политическата, културната и духовната сфера на развитие на човечеството. Демографските промени и актуалността на проблемите на възрастните хора все по-често и с по-голяма сериозност присъстват в дневния ред на национални правителства и международни организации.

В България живеят около 2 025 000 човека в над-пенсионна възраст, което представлява 26% от населението. Тези над два милиона възрастни са неравномерно разпределени по територията на страната, като в определени региони процентът стига да 48%, а има и села, където почти няма хора в трудова възраст. В доклада "България: Успешна интеграция в ЕС - Дневен ред на политиката" на Световната банка (СБ), представен официално на 6 януари 2006 година на дискусия сред представители на правителството, неправителствени организации и експерти, икономистите на СБ анализират постигнатото в българската икономика до момента и основните проблеми, които стоят пред нея в хода на подготовката за предстоящото членство в ЕС. В доклада се посочва, че реформите са особено наложителни заради демографската криза в страната и емиграцията, които са довели до бърз спад на дела на трудоспособните и до застаряване на населението почти несравнимо като темпове с други държави в региона.

Възможностите за независим и активен живот, условията за развитие и участие в социалния живот, правото на зачитане и признание за приноса към обществото са сред водещите принципи за работа с възрастни хора, приети както от ООН, международни и европейски, така и от много български организации, чиито дейности са важни и изключително навременни в контекста на прогресивно застаряване на населението и тенденцията за създаване на условия и предоставяне на грижи в общността.

През последните години Фондация Лале е подкрепила различни проекти на неправителствени организации, насочени към предоставяне на грижи, възможности и социални контакти на възрастни хора в различни градове и села в България. Финансираните дейности включват създаване на клубове, дневни и консултативни центрове, грижи по домовете за възрастни хора.

На 3 и 4 февруари 2006 г. в София се проведе работна среща на тема “Социални дейности за възрастни хора ”. В срещата участваха представители на 35 граждански организации от всички краища на страната, които имат действащи проекти за предоставяне на разнообразни грижи и услуги за възрастни хора; няколко общини и Министерство на труда и социалната политика.

По време на срещата бяха представени международни документи, отнасящи се до възрастните хора, като Европейска Социална харта и Мадридския международен план на действие и бе обсъдено приложението им в България. Представени бяха и международни (HelpAgeInternational) и европейски организации (AGE – TheEuropeanOlderpeople’sPlatform), работещи в подкрепа на възрастните хора и за реализация на техните права и начините за сътрудничество с българските организации. Представителите на Благотворително дружество Хоспис Милосърдие, София и Дружество за социално подпомагане, Дряново разказаха за участието си в мрежа на НПО, работеща с възрастни хора в Юго-Източна Европа, създадена с помощта на HelpAge International.

Участниците представиха разнообразни дейности и услуги за възрастни хора в общността, предлагани от техните организации – социални контакти, дневни и консултативни центрове и клубове, доброволчески инициативи, художествени и самодейни изяви, групи за самопомощ и съседска грижа, грижи по домовете, домове за възрастни. В хода на интересна дискусия бяха обменени идеи и възможности за активно включване на самите възрастни хора в планирането и организацията на дейностите.

Възможностите засътрудничество между представените и всички заинтересовани организации бяха особено актуална тема. В края на срещата участниците се обединиха около решението за създаване на Българска Национална Мрежа на НПО работещи с и за възрастни хора. За контакт на мрежата беше определено Благотворително дружество Хоспис Милосърдие:

Д-р Карагьозов  9 – 13 ч

Ул. “Светослав Тертер” 39

Тел. 946 13 96

Списък на организациите от мрежата с кратко представяне на дейността им е представен по-долу. Всяка организация, която желае да бъде включена в този списък и да участва в следващи работни срещи и обмяна на опит е поканена да попълни кратка информационна справка и да я изпрати на електроненi nfo@tulipfoundation.net или пощенски адрес Фондация Лале, ул. Парчевич 15, ап.7, София 1000.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни