Работна среща "Насилие срещу деца"
27.11.2006
През последните години Фондацията е подкрепила изпълнението на разнообразни проекти на граждански организации насочени към превенция и преодоляване на последствията от насилие срещу деца – тема, която е изключително важна и актуална за обществото ни.

“Насилие срещу деца” беше и тема на двудневна работна среща, организирана от фондацията на 24–25 ноември в София. Над 60 организации от цялата страна заявиха желание за участие в срещата. Представители на 35 граждански организации от Пловдив, Варна, Нови Пазар, Силистра, Горна Оряховица, Пазарджик, Смолян, Берковица, Перник, Търговище, Плевен, Русе, София, Дряново и други градове от цялата страна участваха във форума за обмяна на информация, опит и успешни практики. Всички представени организации работят по проекти, насочени към превенция и подкрепа на деца и семейства. Основните теми, обсъдени на срещата включваха видове дейности и услуги в общността, превенция на агресия и насилие срещу деца и взаимодействие между граждански организации и държавни институции.

Участниците разказаха за практическата си работа с деца и младежи с девиантно поведение, деца с увреждания, деца в риск, ученици в масови училища и деца настанени в социални институции. Представени бяха разнообразни модели и методи на работа включващи кризисни и дневни центрове; предоставяне на консултативна и терапевтична помощ; горещ телефон; създаване и адаптиране на материали, наръчници за работа, тестове, стандарти и др.; различни форми на превенция чрез изкуство, трудова терапия и доброволчество; работа с родители; обучения за деца, родители и специалисти /полицаи, учители, училищни психолози, членове на МКБППМН и др./ Активно участие в срещата взеха представители на Министерство на труда и социалната политика и Държавната Агенция за закрила на детето.

Общо беше разбирането за необходимост от комплексен подход при решаване на проблемите свързани с насилие срещу и между деца, тъй като темата е сложна и засяга много и различни фактори. Сред факторите, на които трябва да се обърне сериозно внимание представителите на гражданските организации изтъкнаха ниския праг на разпознаване на насилието от страна на самите деца, родители, учители и специалисти работещи с деца; високата търпимост към насилието както в обществото като цяло, така и сред самите деца; ограничените възможности за свободното време на децата.

Участниците се обединиха около извода, че насилието към деца е тема и споделена отговорност за цялото общество – родители, граждански организации, държавни институции и медии. Други общи заключения: добрият пример е най-доброто средство за постигане на добри резултати; работата по проблема изисква време и системни усилия; медиите имат важна роля при създаването и утвърждаването на модели на социално приемливо поведение, зачитане и толерантност; взаимодействието и сътрудничеството между държавните институции и гражданските организации, работещи за и с деца е от основно значение за успеха на политиките и стратегиите за закрила на децата; необходим е достатъчен брой подготвени педагогически съветници и психолози в училищата; усилията за превенция трябва да съпътстват дейностите за оказване на практическа подкрепа на преживелите насилие; различни са работещите подходи в големите градове и в малките населени места; назряла необходимост от позитивно мотивиране и увличане на децата в извънкласни дейности, в които те да открият своите интереси и силни страни; постоянната работа с родители - информация, консултации, ангажиране – е един от ключовете към разрешаване на проблема насилие.

В края на срещата участниците обсъдиха различни възможности за сътрудничество и споделяне на опит като периодична обмяна на информация, посещения, срещи и обучения и др. Списък на организациите  с кратко представяне на дейността им е представен по-долу. Всяка организация, която желае да бъде включена в този списък и да участва в следващи работни срещи и обмяна на опит е поканена да попълни кратка информационна справка  и да я изпрати на електронен info@tulipfoundation.net или пощенски адрес Фондация Лале, ул. "Парчевич" 15, ап.7, София 1000.

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни