Проект на месец Октомври 2012 г. - Превенция на изоставянето на деца от ромската общност, Варна
31.10.2012
Сдружение „Съучастие”, гр. Варна

Целта на проекта беше да се намалят на случаите на изоставяне на деца от четирите ромски махали на гр.Варна и настаняването им в институции.

Целеви групи на проекта бяха семейства, при които съществува риск от изоставяне на деца и настаняването им в институции (самотни жени; бременни жени и многодетни семейства, живеещи в социална изолация; семейства, в които вече има дете/деца, настанени в институция; семейства, в които има завърнало се дете/деца от институция; проституиращи жени; семейства, работещи в чужбина; непълнолетни родители); млади хора с рисково сексуално поведение (с множество сексуални партньори и непрактикуващи безопасен секс; с асоциално поведение).

Работата по проекта включваше: информиране на общността за последиците от настаняването на децата в институции; идентифициране на семейства в риск и провеждане на социална и психологическа работа с тях; развиване на родителския капацитет на млади ромски семейства и създаване на негативни нагласи сред млади хора с рисково сексуално поведение по отношение на изоставянето на деца и настаняването им в институции.

В продължение на две години голяма част от населението на четирите ромски квартала в гр.Варна беше информирано за последиците от изоставянето на деца в институции. Информационната кампания се извършваше от аутрич-работници и доброволци, които са представители на ромска общност. Допълнително бяха въвлечени жени-лидери от общността в помощ на екипа по проекта.

В периода на изпълнение на проекта обхванахме над 500 семейства по време на работа на терен. От тях около 250 семейства пожелаха да бъда консултирани по конкретни проблеми, а с 64 от тях започнахме работа по случай.

Идентифицирахме 131 семейства, при които съществува риск за настаняване на деца в институции и периодично ги наблюдавахме. От тях с 82 семейства осъществихме контакти, оказахме материална помощ, предоставихме консултации или извършихме някакъв друг вид подкрепа.

В рамките на проекта организирахме училище за млади родители и обучение на млади ромски лидери.

В резултат на нашите усилия успешно са разрешени 29 случая, при които е съществувал риск от изоставяне на дете (това са 29 семейства с общо 101 деца). Три деца са изведени от институции и са реинтегрирани в своите семейства.

Сдружение „Съучастие” 
Илиян Ризов 
ж. к. „Възраждане”, бл. 22, ап. 91 
Варна, 9020 
Тел. 0897 900 950 
ilriz@yahoo.com  

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни