Работна среща "Деца и младежи напускащи социални институции"
01.05.2006
Всяка година няколко десетки момичета и момчета без семейства и родителска грижа, израснали в социални институции завършват средно образование и достигат пълнолетие. Това е труден момент, в които те трябва да напуснат дома, където са живели, понякога с години, и да заживеят самостоятелно. Повечето девойки и младежи не са готови да направят сами този преход.

На 28 и 29 април 2006 в София се проведе работна среща за представители на неправителствени организации на тема “Деца и младежи напускащи социални институции”. В срещата взеха участие представители на 17 неправителствени организации от Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Самоков, Исперих, Елена, Горна Оряховица, Варна, Велико Търново, Русе, Благоевград и София, които имат програми и проекти насочени към подкрепа за девойки и младежи за адаптиране към независим начин на живот. В срещата участваха и представители на Министерство на Труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето.

Гост на срещата беше Ярослава Джоунс, директор на Фондация “Калейдоскоп” от Прага, която представи дейността и опита на чешките неправителствени организации, работещи по същата тематика. Основната дейност на Калейдоскоп е насочена към системна работа с млади хора, на които предстои да напуснат или вече са напуснали социални институции, както и подкрепа на други граждански организации в Чехия, които работят с деца и младежи напускащи социални домове. В Чехия около 11000 деца и младежите живеят в социални институции при население 11 милиона човека. Тези, които напускат социално заведение при навършване на възраст и средно образование, могат да кандидатстват и да живеят една година в „Междинно жилище”. Предстоят в „Междинното жилище” им дава възможност постепенно да се адаптират към живота в общността и отговорностите, които им предстоят. В Чехия има около 20 такива жилища, създадени от неправителствени организации.

По време на срещата участниците се фокусираха върху разнообразните дейности и услуги за деца и младежи напускащи социални институции, предлагани от неправителствени организации в различните градове - социални контакти, професионално обучение, индивидуална работа, защитени пространства и защитени жилища, консултации със специалисти, групи за самопомощ. Обсъдено бе и участието на държавните институции и местните власти. В хода на дискусиите бяха обменени идеи и възможности за включване на самите деца и младежи в планирането на дейноститеи тяхното изпълнение.

Участниците в срещата споделиха своя опит в работата си с представителите на социалните институции и разнообразието от подходи, използувани в работата с младежите. Интересно беше представянето на защитени жилища като нова форма на социална услуга в общността. Обсъдени бяха и различните трудности, които срещат психолозите и социалните работници в директната работата с младежите, както и ограниченията и несъответствията в съществуващата система за подкрепа на напускащите социалните институции. Засегната беше и темата за ефективното използване на действащите държавни програми за заетост и възможности за настаняване в общински жилища.

В края на срещата участниците обсъдиха различни възможности за сътрудничество и обмяна на опит както помежду си, така и с други организации и институции, с цел постигане на ефективно интегрирано подпомагане на младежите в трудния им преход към независим живот – периодична обмяна на информация и работни посещения; следващи срещи и обучения; участие на младежи в срещите; привличане на нови организации и агенции и др.

Списък на организациите с кратко представяне на дейността им е представен по-долу. Всяка организация, която желае да бъде включена в този списък и да участва в следващи работни срещи и обмяна на опит е поканена да попълни краткаи нформационна справка и да я изпрати на електронен info@tulipfoundation.net или пощенски адрес Фондация Лале, ул. Парчевич 15, ап.7, София 1000.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни