Работна среща "Превантивна работа с деца и младежи"
28.09.2007
Работна среща на тема “Превантивна работа с деца и младежи” се проведе на 28 и 29 септември в София по инициатива на Фондация Лале.

Превантивната работа с деца и младежи в общността е от съществено значение за пълноценното развитие на младите хора и предотвратяването на някои трудности и проблеми при израстването им. Целта на срещата беше да предостави форум на организации от различни краища на България да споделят опита, успешните практики, трудности и наученото в директната си превантивна работа с деца и младежи за да бъдат по-ефективни и успешни.

Повече от 60 организации от цялата страна заявиха желание за участие. Представители на около 30 от тях от Ловеч, Търговище, Варна, Благоевград, Хасково, Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, Малко Търново, Берковица, Плевен, Бургас, Сливен, Згориград, Пирдоп, Смолян,  Паволче, Разград, Пазарджик и София, които реализират различни проекти и превантивни дейности с деца и млади хора обсъждаха през двата работни дни видовете превантивни дейности с деца и младежи в общността; начини и форми за включване на родители и семейства в планирането и изпълнението на дейностите и възможностите за сътрудничество с местна власт и държавни институции.

Представени бяха различни типове граждански организации, които работят с различни групи деца и млади хора в различни населени места /големи и малки градове и села/ като реализират разнообразни дейности в превенция на отпадане от училище, социална изолация, агресия, насилие, трафик,антиобществени прояви, СПИН, наркомании, болести предавани по полов път и други. Участваха организации работещи с деца в общността, деца и младежи в риск, деца и млади хора в институции и напускащи институциите, ромски деца, деца с антисоциални прояви и др. Реализираните дейности включват консултиране; обучение в социални умения и професионално ориентиране и образование; извънкласни и следучилищни дейности за развитие като музика, танц, автентичен фолклор, младежки клубове по интереси; разнообразни конкурси за рисунка, плакат, есе; предмети помощ при подготовка за училище; разнообразни творчески изяви; форум театър; екологични инициативи; медийни и природозащитни кампании и н.т.

Като особено важни за ефективната работа с деца и млади хора бяха определени използуването на иновационни и интерактивни методи и технологии; мотивирането и увличането на децата и младежите в процеса на планиране и изпълнение, както и предоставяне на свобода да избират и да творят; устойчивостта на дейностите във времето. Обсъдени бяха добри практики в използването на различни подходи и методи на работа включително дискусии, форум театър, програми с връстници обучават връстници, учебни филми,  спектакли и други публични изяви, различни арт техники, посещения по домовете, индивидуални програми.

Като основни трудности в превантивната работа с деца и младежи бяха отбелязани практическото включване на родителите и семействата и достигането и включването в програми за превенция и подкрепа на деца отпаднали от училище. Тези два компонента  са съществено важни в контекста на превантивна работа в общността, където семейството и училището са основни елементи в процеса на социално развитие на децата.

Специална сесия през втория ден на срещата бе посветена на възможностите за взаимопомощ и сътрудничество между организациите от различни населени места работещи в сферата на превенция. Участниците обсъдиха различни идеи за споделяне на опит; обмяна на материали, информация, изследвания, работни посещения, срещи и обучения.

Представените организации отбелязаха изключителната важност на проекта за Национална Стратегия за Детето 2007 – 2017 година, изготвен от Министерски съвет като основен политически документ по отношение благосъстоянието на децата в България.

 На базата на своя многогодишен практически опит в работа с деца и младежи участниците в срещата, както и редица други граждански организации, се обединиха около конкретни предложения по отношение на стратегията, които представиха писмено на вниманието на министър председателя, заинтересовани министерства, държавни агенции, комисии в Народното Събрание, ЦКБППМН, Прокуратура и Граждански организации. От своя страна участниците заявиха готовност да споделят опит и ресурси за подобряване условията на развитие и повишаване възможностите на децата и младите хора в България. 

Списък на организациите с кратко представяне на дейността им е представен по-долу. Организации, която искат да бъдат включени в този списък и да участват в следващи работни срещи и обмяна на опит, са поканени да попълнят кратка информационна справка и да я изпратят на електронен info@tulipfoundation.net или пощенски адрес Фондация Лале, ул. Парчевич 15, ап.7, София 1000.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни