Проект на месец Ноември 2012 г. - Семейството започва от децата, Плевен
30.11.2012
Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища”, гр. Плевен

Целта на проекта беше да се тества и въведе нов модел за работа с деца и техните семейства, живеещи в селата, за предотвратяване на недостатъчната грижа и насилие към тях и настаняването им в институции, чрез мрежата на местните читалища.

Целеви групи на проекта бяха 60 деца от ромски произход от селата Буковлък, Бохот, Бръшляница, Търнене и Ясен, Плевенска община, на възраст между 7 и 12 години, живеещи в крайна бедност, отпаднали от училище, живеят без родителски грижи, отглеждани от роднини или само от един родител, препитаващи се единствено от социални помощи. Върху част от тях е упражнявано агресия и насилие. В дейностите бяха включени и техните семейства, представени от родител или роднини при отсъствие на родители. Проектът бе насочен индиректно към 584 деца от петте селски общности, особено рискови и нуждаещи се от подкрепа.

Работата по проекта включваше: проучване и идентифициране на конкретните проблеми, потребности и нагласи на целевата група, както и на околната семейна и общностна среда; въвеждане на нови социални услуги за децата в риск и техните семейства на място - в селата в Плевенска община; изграждане на устойчиво функциониращи организационни структури в селските читалища за извънучилищни дейности, за подкрепа при подготовката им за училище и развитие на техните личностни и творчески потенциали; създаване на Мобилен център за обществена подкрепа; изграждане на местни Обществени съвети в петте села; популяризиране и мултиплициране на въведения модел сред мрежата на селските читалища на територията на Централна Северна България.

Творческите занимални, доброволческите екипи от „обществени възпитатели”, мобилния ЦОП, Училището за родители, Обществените съвети в селата и Консултативния съвет в Плевен са практики, които постигнаха реални резултати, поради тяхното комплексно прилагане.

Нашият проект изведе един приложим модел за работа с децата в най-висока степен на риск – ромските деца от селата, отглеждани при лоши битови условия, често отпадащи рано от училище и изоставяни в институции. Нито едно дете от петте селски общности, на чиято територия се изпълняваше проекта не е изоставено. Това е силно удовлетворяващ факт, тъй като основните селища, от които се изоставят деца в институции са: четири хилядното село Буковлък, в което ромското население е около 90% и с. Търнене – с най-многобройната и изключително бедна и социално изключена ромска общност. От 13-те деца, за които са били с подадени документи за постъпване в институции, нито едно не беше изоставено. Този категоричен факт е повод за високата самооценка относно резултатите на проекта. Важен аргумент за нашата удовлетвореност от добре свършената работа е интересът на останалите 10 общини на територията на област Плевен и на местните читалища към проекта и декларираното им желание да въведат подходите на проекта и в техните общности.

Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища” 
Даниела Димитрова 
пл. „Възраждане” № 1, офис 311 
Плевен, 5800 
Тел. 064 / 836 558 
fond.pleven@gmail.com

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни