Проект на месец Юни 2007 г. - Подкрепа за жертвите на домашно насилие в Община Търговище
29.06.2007
Асоциация НАЯ, Търговищ

Проектът предостави на местната общност в общината услуга, която няма аналог. Поредица от проекти, реализирани от екипа на Асоциация НАЯ в региона по превенция на домашното насилие създаде условия на повишена информираност и чувствителност към проявите на агресия. Логично продължение беше изготвянето на програма за консултиране и подпомагане на жертвите на домашно насилие. Екипът на “Асоциация НАЯ” включва 2 психолози, юрист, социален работник, дежурен на гореща телефонна линия /педагог/, журналист и счетоводител. Броят на клиентите на Консултативния център и Горещата телефонна линия постоянно се увеличаваше. За периода на изпълнение на проекта през Центъра са преминали 86 случая, от които 70 жени и 12 деца. Общо за периода са проведени 278 консултации - 100 консултации с юрист, 101 с психолог и 77 със социален работник. На Горещата телефонна линия са се обадили 57 жени. Центъра се предлагат и следните услуги: изготвяне на документи за подаване на молби по Закона за защита срещу домашното насилие и по Семейния кодекс, както и на сигнали в РПУ за упражнявано домашно насилие; представителство в съда при водене на дела по Закона за защита срещу домашното насилие и при бракоразводни дела; съдействие при настаняване в Дом за временно настаняване на жертви на домашно насилие; съдействие при контакти с институции. За периода на проекта са подадени 16 молби от клиентки на Центъра за защита по Закона за защита срещу домашното насилие и 3 молби за развод; постановени са 6 мерки за защита по ЗЗСДН от съда. По време на реализирането на проекта са обучени общо 14 специалисти от различни институции в Търговище. 

Проведени бяха пресконференция и заключителна кръгла маса; 2 двудневни обучения на екипа и колеги от други институции и организации; 3 обучения с жени /предимно социално слаби и от етническите малцинства/ от близки до Търговище селана тема “Домашно насилие”; театрален спектакъл от ученици пред ученици по темата “домашно насилие” по сценарий на “Асоциация НАЯ”. По време на 16-те световни дни против домашното насилие бяха изработени иизлъчени 3 радио-клипа за рекламиране дейността на Центъра и горещата телефонна линия.

При реализирането на проекта успяхме да създадем нови практики за защита на жертви на домашно насилие и за първи път в отработихме система за сътрудничество между нашата организация, институциите, полицията и съда. Резултатите от работата ангажираха Община Търговище да подкрепи устойчивото развитие на услугата “Консултативен център за жертви на домашно насилие”. Общинският съвет взе решение и предостави на “Асоциация НАЯ” безвъзмездно за срок от 10 години общински имот за развитието на Консултативен център за жертви на домашно насилие.

Два нови проекта, финансирани от Mama Cash и Global Fund for Women ще подкрепят работата на Центъра и Горещата телефонна линия. Това ни дава възможност да усъвършенстваме опита на екипа на Центъра, да разширим и повишим качеството на предоставената услуга, да привлечем нови съмишленици, да изградим трайни и ползотворни партньорства, както с местните институции, така и с организации от страната, които предоставят подкрепа на жертви на домашно насилие.

Асоциация Ная
Ул. "Антим I" №37
Търговище 7700
Тел. 0601 / 62 889
naia@usa.com
naia_s@abv.bg

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни