Проект SenGuide

2021-07-13

Хората в Европа обикновено се пенсионират около 65-годишна възраст, което дава на много от тях 15-20 години живот без професионална работа в доста добро здраве. Възрастните хора имат огромен житейски опит и знания и често са готови да споделят, участват и учат. Те искат да правят нещо полезно в тази дълга фаза от живота си и търсят по-нататъшно образование или начини да останат свързани със старата си професионална сфера, да дават съвети и помощ на други хора. По-младите поколения също могат да се възползват от техния опит. Тази тенденция се доказва от нарастващия брой възрастни хора, които записват курсове в университети или центрове за образование за възрастни. Въпросът на съвременното общество вече не е „Способни ли са възрастните хора да научат нещо ново?“, а „При какви обстоятелства възрастните са способни да учат нови неща?“

Обученията и образователните дейности е необходимо да се адаптират, тъй като възрастните хора имат специфични нужди. Програмите, фокусирани върху новите технологии, са особено важни в този контекст, тъй като могат да посрещнат индивидуални нужди на по-възрастни обучаеми. Партньорите в този проект вярват, че онлайн курсове и платформи за електронно обучение могат да са решение за създаване на практически начини за споделяне и отваряне на образованието към възрастните хора. Всъщност електронното обучение предлага някои предимства - обучение в собствено пространство, учене от дома, учене без натиск поради фиксирани часове. Проектът SenGuide допринася за социалното приобщаване, тъй като възрастните хора получават възможност за участие в учебни дейности. Докато обучението на живо е ограничено главно до активните, мобилни и градски възрастни хора, то в този проект всички заинтересовани възрастни могат да участват, включително хора с намалена подвижност, ограничено време (причинено например от грижи за близки) или местни ограничения (напр. живот в отдалечен селски район без удобен транспорт).

В рамките на проекта SenGuide хора над 55-годишна възраст ще бъдат обучени да разработват интерактивно съдържание, базирано на ИКТ, което ще споделят с други възрастни хора. Така проектът ще им помогне да станат автори в своята експертна област, като използват нови технологии, и да получат знания за използването на платформи за електронно обучение. Създадените онлайн модули ще бъдат разработени не от мултимедийни обучители или практици в образованието за възрастни, а от самите възрастни хора. Това ще гарантира, че темите и начинът на представяне отговарят най-добре на интересите на други възрастни хора. Прилаганият подход е отворен и се основава на иновативна педагогика и практики. Включва добре балансирана комбинация от трансфер на знания, учене от опит, изследвания и развитие.

Резултатите от проекта включват разработване на иновативна учебна програма, отворени образователни ресурси под формата на онлайн материали, създадени от възрастни хора по теми от ежедневието им, иновативни образователни методи и обучителни курсове за възрастни хора, както и изводи за използването на обучителните системи от възрастни хора. За да се даде възможност на други практици в сферата на образование за възрастни да ползват тези резултати, прилагането на онлайн обучението в система за управление на обучението ще бъде разгледано чрез по-подробно проучване, идентифицирани рамка и критерии за успех и публикувано в ръководство за разпространение сред практици.

Партньорите в проекта са ILI at Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg и Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) от Германия, Jaume I University от Испания, Silver Thread от Ирландия и Фондация Лале от България. Проектът се финансира по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Дейностите ще се реализират в тясно сътрудничество от 2020 до 2023г.

Последна новина

17.04.2023
Проект SenGuide за дигитално включване на възрастни хора

С партньорите по проект SenGuide се събрахме на последна работна среща на живо в Бон в първата седмица на април с домакинството на германските ни колеги. Страните, от които идват участниците в дейностите, са много различни. След две години съвместна работа, разбираме че повечето трудности и решения са много сходни.

Колегите от BAGSO ни представиха различните си дейности, насочени към дигитално включване на възрастните хора в Германия. Говорихме за правата на хората над 55 години в страните в Европа, възможностите им за трудова заетост, адекватни пенсии, социално включване.

Обсъдихме дейностите в различните страни в последния етап на проекта. Основно време отделихме на разговори и обмяна на идеи за съдържанието на предвидения на наръчник и анализ на интервютата и фокус групите с участници от последните месеци.

Наши партньори в този иновативен проект са ILI at Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg и Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) от Германия, Jaume I University от Испания и Silver Thread от Ирландия. Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин