Програма на Oбединени Холандски Фондации за Централна и Източна Европа

30.11.-0001

Програмата на Обединени холандски фондации за Централна и Източна Европа започва през 1991 година като съвместна инициатива на няколко холандски фондации с цел да подкрепи процеса на социална трансформация в страните в преход. Това са Foundation for Children’s Welfare Stamps, Foundation Het R. C. Maagdenhuis, SkaN Foundation, Foundation Oranje Fonds и Janivo Foundation. Повече от 30 други холандски организации имат сериозен финансов принос към осъществяването на програмата. През последните 17 години, освен в България, програмата е финансирала социални проекти в Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Румъния, Хърватска, Украйна, Молдова, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Сърбия и област Калининград.

Програмата на Обединени холандски фондации е основана на принципите на диалог и обмяна на опит и добри практики. Тя подпомага усилията на неправителствените организации за укрепване на гражданското общество; подобряване качеството на живот и приобщаване на хора, чиито социални, физически, образователни,  емоционални, поведенчески и други проблеми създават трудности за тяхното пълноценно и равностойно участие в социалния живот на семейството и обществото. 
 
Основните критерии, на които отговарят подкрепените проекти са: 

  • да са пряко насочени към решаване на неотложни социални проблеми на конкретна група хора или общност;
  • да предлагат решение с участието и ресурсите на целевата група и местната общност;
  •  да имат моделен характер - да са приложими и в други населени места и  региони на страната;
  •  да бъдат ръководени от мотивирани професионалисти;
  • да са частично финансово осигурени от други източници;
  • дейностите и резултатите да са устойчиви във времето. 

Програмата беше реализирана в България от 1997 до 2007 година. През това време бяха финансирани близо 250 проекта на местни граждански организации в цялата страна на обща стойност около 8 милиона лева. Програмата изигра и съществена роля за насърчаване на сътрудничеството в социалната сфера и дарителството в България. Подкрепените проекти позволиха на местните организации да привлекат допълнителни ресурси /от местни и чужди донори/ в размер на почти 10 милиона лева.  Много от финансираните дейности и програми се развиват в продължение на години и  ще продължат и след официалното приключване на програмата.

Програмата на Обединени холандски фондации в България беше максимално отворена и гъвкава от гледна точка на подкрепени проекти и групи от хора, за които са предназначени дейностите. Програмата се отличаваше с практическа насоченост и високи очаквания за устойчивост на дейностите във времето. Именно за това програмата насърчаваше дълготрайното сътрудничество между гражданските организации и местните власти. Сред финансираните проекти има изключително широко разнообразие от инициативи за преодоляване на актуални социални проблеми; предоставяне на услуги в общността;  адаптиране и прилагане на съвременни модели и форми на социална работа. Подкрепените проекти са отговор на нуждите на деца, младежи и възрастни хора с увреждания; бездомни млади хора и млади хора със зависимости; деца на улицата; деца и младежи в риск и такива с рисково поведение; възрастни хора; жени и деца, пострадали от домашно насилие; центрове за услуги и информация в селата; програми за обучение и развитие на  родители, специалисти и местните общности и др.

С подкрепата на програмата през 90 години на миналия век в България отвориха врати първите дневни центрове за деца с увреждания; първите приюти за бездомни деца; първите защитени жилища за лица с интелектуални затруднения; първите дневни грижи за хора с психични затруднения. Създадени бяха и домове, дневни центрове, клубове и програми за домашна грижа за възрастни хора; кризисни центрове и приюти за жени и деца, жертви на насилие; консултативни центрове за млади хора със зависимости; център за бездомни млади хора и аутрич програми за работа с младежи с рисково поведение; рехабилитационни, социални и образователни центрове за деца и младежи в риск; информационно-административни центрове, предоставящи услуги за общността и специално за хора с увреждания, деца и младежи и много други.

Подкрепените проекти се изпълняват в София, големи и малки градове и села в практически всички краища на България.

След десет годишна активна и несъмнено важна и навременна професионална и финансова подкрепа за развитието на гражданските организации в процеса на социалната трансформация в България, в края на 2007 година работа програмата приключи. По повод края на програма на Обединени холандски фондации за България Тео Зелденръст, координатор на програмата и член на УС на Фондация Лале получи високо признание за работата си в България. Г-н Зелденръст беше отличен с Грамота за цялостен принос и особени заслуги в развитието и обмена на добри практики в областта на социалната политика и с Плакет на Министерство на Труда и Социалната Политика за принос в социалната политика, които му бяха връчени от г-жа Иванка Христова, зам. министър на социалната политика на специална церемония в министерството на 30 ноември 2007 г. 

В знак на признание и благодарност Роналд ван дер Хисен, директор на фондация Орание Фондс и Тео Зелденръст получиха почетния знак на Фондация Лале, специално изработен от Георги Чапкънов.  

Мария Петкова, координатор на програмата на Обединени холандски фондации за България и директор на Фондация Лале беше удостоена със сребърен Орден на Орание–Насау. Званието Рицар на Ордена на Орание–Насау се дава от Нейно Величество Кралицата на Нидерландия за особени заслуги в дейности, посветени на обществото, за окуражаване и подпомагане на другите.

Последна новина

30.09.2011
Сдружение „Съучастие”, гр. Варна

Целта на проекта бе да се създаде подходяща материална база за функциониране на Център за превенция на рисково поведение в ромската общност във Варна.

В рамките на проекта беше ремонтирана и обзаведена сграда, която вече функционира като Център за превенция на рисковото поведение в ромска общност.

Ежедневно в Центъра се работи с хората от местната ромска общност в град Варна по превенция на ХИВ/СПИН и полово предавани болести; превенция на наркоманиите; превенция на асоциалното поведение; превенция на изоставянето на деца. До момента са предоставени повече от 3 000 консултации на жители на четирите ромски квартала в град Варна.

Сдружение „Съучастие” 
Илиян Ризов 
ж.к. „Възраждане”, бл.22, ап.91 
Варна, 9020 
Тел. 0897 900 950 
ilriz@yahoo.com  

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин