Мисия

Насърчава социалната отговорност в българското общество.

Стратегия

Стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.

Цели

  • Генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора и различни публични и частни източници на финансиране;
  • Предоставя финансова и техническа подкрепа на граждански организации, които работят за удовлетворяване на социални нужди на обществото на национално ниво;
  • Допринася за ефективността, устойчивостта и многообразието на социални програми в България чрез отпускане на целево безвъзмездно финансиране;
  • Посредничи чрез предоставяне на професионални съвети, консултации, оценка, наблюдение и проследяване изпълнението на проекти и програми;
  • Насърчава прозрачност, отговорност и професионализъм чрез придържане към високи етични стандарти;
  • Работи в сътрудничество с други граждански организации на национално и местно ниво за развитие на социалната отговорност и устойчивост на гражданския сектор в България.