Силата на семейството и общността е в умението им да осигурят на децата условия за пълноценно развитие
10.02.2020
Двадесет и пет организации са поканени да представят пълен проект по програма „Силата на семейството и общността“.

До края на януари получихме общо 51 концепции за проект по програма „Силата на семейството и общността“. Всички те бяха внимателно разгледани и оценени по отношение на заявените цели на програмата - възможности за подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности, за да знаят, разбират и могат те самите да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие от раждането чрез:

 • развитието на модели и практики за овластяване на родители, семейства и общности;
 • работа с деца и семейства за пълноценно участие и подкрепа извън рамките на социални услуги;
 • демонстриране на работещи успешни практики, които могат да бъдат приложени на други места в страната;
 • провокиране на промени в практиките и политиките за грижа за децата чрез доказателства от оценени резултати на проекти на месни организации;
 • насърчаване и подкрепа за местни граждански организации в пряката им работа с деца и семейства, да разбират и включат в ежедневните си дейности принципите за планиране и работа „Основани на правата на детето“, „Участие на децата“, „Недопускане на дискриминация“, „Висшият интерес на детето“, „Зачитане и надграждане върху силните страни“, „Не вреди!“;
 • допринасяне за равни възможности за деца от раждането до предучилищна възраст за превенция на отрицателните ефекти от бедност и недостатъчни родителски умения върху добруването и развитието им, чрез подкрепа за семейства в общността.

Оценката на представените концепции бе основана на следните практически критерии:

 • целта на проекта съвпада / близка е до целите на програмата;
 • представена е връзка между мисията, целите и експертизата на организацията и целите и дейностите на проекта;
 • проектът се реализира от местна неправителствена организация с опит в населеното място;
 • ясно е дефинирана и описана целевата група с добре идентифицирани нужди, дефицити, затруднения и възможности;
 • планирани са системни дейности, пряко насочени към информиране, включване и овластяване на семейства и общности за добра грижа за децата с цел да бъдат предотвратени/намалени насилие, неглижиране, недостатъчна грижа и рискове за извеждане на деца от семействата им;
 • формулирани са конкретни очаквани промени в живота на децата и семействата, свързани с целта на програмата;
 • описана е обоснована реалистична връзка между планирани дейности и очаквани резултати;
 • планираните дейности предвиждат сериозен обхват на целевите групи; дават отговор на реални нужди и възможности на семействата и децата и са пряко насочени към овластяване и самостоятелност на родители / семейства в тяхната родителска функция.
 • предвиждат програма за ранно детско развитие на деца от неравнопоставени общности чрез осигуряване на разнообразни програми за родители и деца от 0 до 5 години за подкрепа на уменията на децата за учене, тяхното здравно, социално и емоционално развитие.

Двадесет и пет организации са писмено поканени да представят разработен пълен проект по програма „Силата на семейството и общността“. Срокът за подаване на предложенията за проект е 20 март 2020. Проектите ще бъдат разгледани от екип от независими консултанти. Одобрените предложения ще бъдат обявени през април 2020.

Организациите, които в процеса на изпълнение най-добре развият и документират моделите си на работа, ще получат допълнителна подкрепа за изграждане на капацитет и практики за застъпничество на местно и национално ниво.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни