Инициатива за програма Сигурен старт в Централна и Източна Европа

2020-12-16

Екипът на Фондация Лале започна работа по нов проект за запознаване на граждански организации от Централна и Източна Европа, които работят с деца и семейства, с програма Сигурен старт и въвеждането и приложението й в Унгария през последните 10 години. Целта е да се идентифицират възможности за въвеждане на програмата и в други страни в региона.

Програмата се реализира с подкрепата на Фондация Оук и съ-финансиране от Фондация Лале.

Програма Сигурен старт е създадена в Обединеното Кралство в края на 90-те години с цел преодоляване на детската бедност и социално изключване на деца в неравностойно положение,  с ограничен достъп до услуги. Реализира се на етапи от 1999 година. Създадени са 500 местни групи, които достигат до 4 милиона деца.

Програмата има две основни области - насърчаване социалното и емоционално развитие, опазване здравето на децата и подобряване на умения и способности и подкрепа на семейството като общност.

Програмата разчита на между-секторно сътрудничество и граждански организации. Осъществява се чрез местни инициативи насочени към равни възможности за децата от раждане до 6-годишна възраст и предотвратяване на неблагоприятни ефекти от детска бедност за здравето, социалното благополучие и когнитивното развитие и осигуряване на справедлива грижа съответна на нуждите на децата на различна възраст. Тя осигурява подкрепа на много нива за семейства с малки деца, живеещи в необлагодетелствани райони, села, урбанизирани квартали или жилищни комплекси.

Адаптирането и въвеждането на програмата в Унгария започва през 2003-2004 на основа на британския опит в 5 пилотни места с различни характеристики -  голям град, изолирани места с висока безработица, малък град, малко село. Програмата е адаптирана и въведена в Унгария с подкрепата на ЕС между 2006 и 2014. Към 2016 година 114 детски къщи с различна форма на управление  – общинско, през църква или НПО или коалиция от НПО и община работят с около 12 000 деца. Програмата е част от законодателство за закрила на детето, което гарантира устойчивост и държавно финансиране.

Последна новина

01.06.2017
Мария Херцог сподели наученото от адаптирането и развитието на програма Сигурен старт в Унгария.

Фондация Лале организира представяне на адаптирането и приложението на програма Сигурен старт в Унгария, за да могат професионалисти от различни сфери в България да се запознаят в детайли с начина на функционирането й и ефекта от нея. Събитието бе открито от Зорница Русинова, зам.министър на труда и социалната политика, и Диана Ковачева, заместник омбудсман на Република България.

Специално за да разкаже за програмата в София беше  Д-р. Мария Херцог, изследовател, преподавател, активист, дългогодишен член на Комитета за Правата на Детето на ООН и Президент на Eurochild, Председател на УС на Сдружение „Семейство, дете, младеж“. Тя сподели  наученото от адаптирането и прилагането на програма Сигурен старт в Унгария в рамките на семинар на 30 май в зала SOHO.В срещата участваха над 30 представители на министерства, ДАЗД, УНИЦЕФ и неправителствени организации от страната и София. Те се включиха с различни въпроси и коментари.

Темата за ранното детско развитие става все по-актуална в България и Европа. Тя е особено важна в контекста на реформиране на образователната, здравната и социалната системи в България и други страни в ЕС. Научни изследвания показват, че инвестициите в ранно детско развитие, са с много по-висока обществена възвръщаемост от такива в други сфери. Това е и позицията, изразена в препоръката на Европейската комисия от 20 февруари 2013 „Инвестициите в децата — изход от порочния кръг на неравностойното положение“. Липсата на адекватна подкрепа за семейства в риск се свързва с по-лоши здравни и образователни показатели, по-висок риск от поведенчески и емоционални проблеми в зрялата възраст, злоупотреба с вещества, насилие, престъпност и други предизвикателства, всяко от които носи сериозни обществени последствия и разходи.“

Програми за ранно детско развитие съществуват от много години в Германия, Великобритания, Нидерландия,  скандинавските страни, Северна и Южна Америка. Последните научни изследвания на проф. Джеймс Хекман, лауреат на Нобелова награда за изследванията си за икономическия ефект от ранно детско развитие, показват, че качествени схеми за ранно детско образование (0 -5 години) са особено ефективни в съчетание с  предучилищни образователни занимания. Добрите когнитивни и социално-емоционални умения на децата водят до по-добро образование, здраве, социално и икономическо развитие.

Програма Сигурен старт е създадена във Великобритания в края на деветдесетте години на миналия век на основа на програми HeadStart и EarlyHeadStart в САЩ. Резултатите от нея са оценени и документирани. През 2004 година Унгария започва поетапно въвеждане на програмата, която на етапи обхваща цялата страна.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин